lunes, 22 de diciembre de 2014

Compromís proposa la creació de Consells Sectorials que assessoren l’Ajuntament amb propostes ciutadanes  • Compromís presentarà una moció en el pròxim Ple de l’Ajuntament perquè es creen els Consells Sectorials en un termini de tres mesos perquè els veïns i veïnes de la ciutat puguen presentar iniciatives i les debaten els òrgans municipals, assessorar així l’Ajuntament i proposar solucions a problemes concrets.
  • La regidora Pilar Soriano presentarà esta moció perquè “hem de posar en valor les bones idees i l’experiència de la ciutadania per a fer una València millor. La gent no està per a demanar-li el vot cada quatre anys com fa el PP, sinó per a tindre-la en compte al llarg de tota la legislatura”.

[VALÈNCIA, 19 DE DESEMBRE] Compromís presentarà una moció en el pròxim Ple de l’Ajuntament del 26 de desembre perquè es creen els Consells Sectorials previstos en l’article 35 del Reglament de Participació Ciutadana en un termini de tres mesos. Els Consells Sectorials s’entenen com a òrgans de participació de caràcter consultiu que possibiliten la participació dels veïns i les associacions en àrees concretes de coneixement (medi ambient, benestar social...).
La regidora de Compromís, Pilar Soriano, ha denunciat que “l’equip de govern municipal incompleix sistemàticament el Reglament de Participació en quant al Consell Social, que hauria de reunir-se cada 6 mesos i només s’ha reunit un parell de vegades des de la seua creació”. Front a esta “al·lèrgia a la participació ciutadana que demostra el PP, nosaltres proposem la creació dels Consells Sectorials perquè els veïns i veïnes de la ciutat puguen presentar iniciatives perquè les debaten els òrgans municipals, assessorar l’Ajuntament i proposar solucions a problemes concrets relatius a la mobilitat, benestar social, medi ambient... Hem de posar en valor les bones idees i l’experiència de la ciutadania per a fer una València millor. La gent no està per a demanar-li el vot cada quatre anys com fa el PP, sinó per a tindre-la en compte al llarg de tota la legislatura”.
Com diu Soriano, “hi ha molta gent amb idees en temes concrets que s’haurien de tindre en compte, més enllà dels partits, i amb ganes d’aportar-les, però no saben com. Amb estos Consells Sectorials tindrien la via adequada per a canalitzar les seues propostes i avaluar també les accions de l’equip de govern”.
La regidora de Compromís ha conclòs: “cal recordar com és la mateixa Constitució la que estableix el dret de la ciutadania a participar en els assumptes públics, de manera directa i, en segon terme, a través de representants. Comencem ja a aplicar la Constitució. L’Ajuntament de València du un retard d’anys en possibilitar la participació ciutadana. És hora que es pose les piles”.
ADJUNTEM:
-          TALL DE VEU DE LA REGIDORA PILAR SORIANO.
----------------------------------------------

·         Compromís presentará una moción en el próximo Pleno del Ayuntamiento para que se creen los Consejos Sectoriales en un plazo de tres meses, de manera que los vecinos y vecinas de la ciudad puedan presentar iniciativas y las debatan los órganos municipales, asesorar así al Ayuntamiento y proponer soluciones a problemas concretos.
·         La regidora Pilar Soriano presentará esta moción porque “tenemos que poner en valor las buenas ideas y la experiencia de la ciudadanía para hacer una Valencia mejor. La gente no está para pedirle el voto cada cuatro años como hace el PP, sino para tenerla en cuenta a lo largo de toda la legislatura”.
[VALENCIA, 19 DE DICIEMBRE] Compromís presentará una moción en el próximo Pleno del Ayuntamiento del 26 de diciembre para que se creen los Consejos Sectoriales previstos en el artículo 35 del Reglamento de Participación Ciudadana en un plazo de tres meses. Los Consejos Sectoriales se entienden como órganos de participación de carácter consultivo que posibilitan la participación de los vecinos y las asociaciones en áreas concretas de conocimiento (medio ambiente, bienestar social...).
La regidora de Compromís, Pilar Soriano, ha denunciado que “el equipo de gobierno municipal incumple sistemáticamente el Reglamento de Participación en cuanto al Consejo Social, que tendría que reunirse cada 6 meses y sólo se ha reunido un par a veces desde su creación”. Frente a esta “a alergia a la participación ciudadana que demuestra el PP, nosotros proponemos la creación de los Consejos Sectoriales para que los vecinos y vecinas de la ciudad puedan presentar iniciativas y las debatan los órganos municipales, asesorar al Ayuntamiento y proponer soluciones a problemas concretos relativos a la movilidad, bienestar social, medio ambiente... Tenemos que poner en valor las buenas ideas y la experiencia de la ciudadanía para hacer una Valencia mejor. La gente no está para pedirle el voto cada cuatro años como hace el PP, sino para tenerla en cuenta a lo largo de toda la legislatura”.
Como dice Soriano, “hay mucha gente con ideas en temas concretos que se tendrían que tener en cuenta más allá del partidismo, y con ganas de aportarlas, pero no saben cómo. Con estos Consejos Sectoriales tendrían la vía adecuada para canalizar sus propuestas y evaluar también las acciones del equipo de gobierno”.
La regidora de Compromís ha concluido: “hay que recordar cómo la misma Constitución establece el derecho de la ciudadanía a participar en los asuntos públicos, de manera directa y, en segundo término, a través de representantes. Empecemos ya a aplicar la Constitución. El Ayuntamiento de Valencia lleva un retraso de años en posibilitar la participación ciudadana. Es hora de que se ponga las pilas”.
ADJUNTAMOS:
- CORTE DE VOZ DE LA REGIDORA PILAR SORIANO.