domingo, 22 de noviembre de 2015

Procés participatiu sobre INVERSIONS ALS BARRIS

L'Ajuntament de València posa en marxa un procés participatiu per decidir algunes de les inversions als barris, amb un pressupost de 7 milions d'euros per tota la ciutat. 

Es tracta d'un sistema complex de propostes individuals, filtratge tècnic, debat al nivell de Junta de Districte i votació individual a nivell de barri.  

En una primera etapa es farà un recollida de propostes via WEB ( del 26 de novembre al 11 de desembre). En aquesta fase cada ciutadà podrà proposar les inversions que considere, mitjançant un formulari que s'habilitarà a la pàgina WEB municipal.

Aquestes propostes seran "validades" pel Servei de Participació ciutadana fins el 4 de gener i posteriorment es sometran a debat i priorització  a les Comissions d'Urbanisme de les Juntes Municipals. Cal recordar que aquestes comissions estan formades per vocals de la junta i per qualsevol ciutadà que haja manifestat el seu interés per participar.*

Les propostes prioritzades per les comisions de le Juntes (SENSE CAP VOTACIÓ DEL CONSELL DE LA JUNTA) es sometran a un estudi tècnic (pressupostari, juridic, etc), al qual es supossa que podran descartar-se aquelles propostes que no siguen realitzables. 

Un segon debat a la Comissió d'Urbanisme, que tindrà lloc entre el 15 i el 19 de febrer, donarà pas a les votacions, a partir del 22 de febrer. 

No ens queda clar quina és la finalitat d'aquest segon debat, ja que les propostes que han segut prioritzades i validades tècnicament es someten a votació popular, sense mes.  


Segons les informacions que ens han arribat el concepte de barri es en realitat el de districte municipal i per tant el "territori" sobre el que podem fer propostes i votar-les es el següent:


Continuarem informant...


*) Els formularis per participar es poden descarregar de la pàgina WEB de l'ajuntament. No existeix un termini d'inscripció concret.

jueves, 19 de noviembre de 2015

Assemblea Oberta de Veïns i Veïnes de Campanar* - Junta Ordinària de la AVVC
Assemblea Oberta de Veïns i Veïnes de Campanar*dimecres dia 18 de novembre de 2015 a les 19:00 hores


Carrer Mossen Rausell num. 4 (*)


Temes a debat:
  • PROPOSTA DE LA CONSELLERIA SOBRE “LA FE DE CAMPANAR”
  • SITUACIÓ ACTUAL DEL BARRI: INVERSIONS I PROJECTES DE MILLORA
  • HORTS URBANS


Vine i convida als teus amics i coneguts.


En finalitzar l’Assemblea es celebrarà la


Junta Anual Ordinària de l'Associació de Veïns i Veïnes de Campanaramb el següent Ordre del Dia:


- Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la darrera assemblea.
- Informe del President.
- Procediment de pagament de quotes 2015.
- Balanç económic.
- Renovació de càrrecs.
- Assumptes de tràmit.
- Torn obert de paraula.


________________________________________
* Local cedit per la Colla de Dimonis  “Els Socarrats”
Convocatòria en Google Docs

domingo, 15 de noviembre de 2015

NÚVOLS A LA PARTIDA DE DALT: El TSJ de la CV rebaixa el seu nivell de proteccióEn resposta al recurs contenciós administratiu interposat pels propietaris de les parcel·les incloses en la unitat ambiental 4 del Pla d’Ordenació del Parc Natural del Turia contra el decret 42/2007, el Tribunal Superior de Justícia de la CV ha fallat el següent:

– Anul·lar parcialment del Decret 42/2007, pel qual s’aprova el Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals del Túria, per tal com les parcel·les dels recurrents incloses en el terme municipal de València, en la unitat ambiental 4, han de ser classificades com a àrea d’influència 2 i no com a àrea d’influència 1.


Que significa aquest canvi en la pràctica? 


El significat final d’aquest canvi queda clar a la descripció del nivell de protecció que es fa al Capítol III del Decret 42/2007:

CAPÍTOL III Àrea d'Influència 
SECCIÓ 1ªÀrea d'Influència 1 (AI-1)
Article 89. Caracterització de l'Àrea d'Influència 1 (AI-1) 1. S'engloben en aquesta categoria les zones en què hi ha un ús agrícola intercalades amb sectors forestals, caracteritzat per cultius de secà o de regadiu que, des del punt de vista ambiental i paisatgístic, configuren zones d'indubtable interés. 2. La destinació d'aquestes zones és la conservació dels valors naturals, paisatgístics i culturals, en forma compatible amb el manteniment i l'exercici de l'activitat existent de tipus agrícola, ramader, forestal, cinegètic i d'ús públic.  Article 90. Criteris d'ordenació. Usos permesos, prohibits i condicionats 1. Règim urbanístic: tot el sòl inclòs en l'Àrea d'Influència 1 (AI-1) serà classificat en els respectius planejaments urbanístics municipals com a sòl no urbanitzable protegit, amb l'única excepció de les zones en què la conselleria competent en matèria de mineria poguera autoritzar ampliacions o modificacions d'activitats mineres existents conforme al que disposa l'article 60, apartat 1, d'estes normes. 2. Amb caràcter general, es consideren permesos els usos i les activitats que també ho són en l'Àrea de Protecció (AP). 3. Així mateix, es permeten els usos i activitats que les normes generals del PORN consideren compatibles amb els objectius generals del pla, d'acord amb les seues respectives regulacions sectorials i a les esmentades normes generals, sempre que siguen compatibles amb el règim urbanístic del sòl no urbanitzable protegit, amb l'excepció indicada en l'apartat 1 d'este article. 4. Es consideren usos prohibits, amb caràcter general, tots els que comporten una degradació del medi ambient o dificulten el desenvolupament dels usos permesos. En particular, es consideren usos prohibits tots aquells incompatibles amb el règim urbanístic del sòl no urbanitzable protegit, amb l'excepció indicada en l'apartat 1 d'este article.
SECCIÓ 2ªÀrea d'Influència 2 (AI-2)
Article 91. Caracterització de l'Àrea d'Influència 2 (AI-2) En aquesta categoria d'ordenació s'inclouen zones el règim d'usos i aprofitaments del sòl i els recursos naturals de les quals i, en particular, el seu règim urbanístic, estaran determinats en cada cas pels respectius planejaments urbanístics municipals.
Article 92. Criteris d'ordenació Es consideren usos compatibles aquells previstos en el planejament urbanístic municipal, d'acord amb les classificacions i les qualificacions del sòl que aquest establisca.

Queda clar que el nivell de protecció com Àrea d’Influència 1 inicialment previst per la zona nord de la Partida de Dalt obligava als ajuntaments a declarar aquestes zones com a sòl no urbanitzable protegit. La rebaixa del nivell de protecció de AI-1 a AI-2 deixa la classificació del sol a criteri exclusiu de l’Ajuntament. 

La revisió del PGOU que plantejava el PP els últims mesos de la legislatura anterior i que pretenia la reconversió a sol urbà de 400.000 metres quadrats i la construcció d'una autovía pel mig de la Partida de Dalt, tenía la limitació de la demarcació de la zona nord com a zona de influencia 1. La sentència actual hauria permès a l'Ajuntament "alicatar" el 100% de tota la zona d'horta de Campanar, sense mes tràmit que una modificació urbanística ordinaria.

Afortunadament aquesta sentència arriba en un moment en que un nou equip de govern, amb uns nous plantejaments urbanístics s'ha fet càrrec de l'administració municipal. 

Es el moment d'actuar per tal de consolidar un espai tan important i lliurar-lo definitivament de l'amenaça del taulell, com al seu moment una altra administració va lliurar el llit del Túria del malson d'aquelles autopistes que volien portar el "progrés" a la ciutat. 

Es el moment d'actuar decididament en la protecció de l'horta¡¡¡


Enllaços:

viernes, 13 de noviembre de 2015

Imputan a trece directivos de la firma de las resonancias en los hospitales valencianos- ERESA


NOTICIA EN LEVANTE-EMV

CONSULTA CIUTADANA D'INVERSIÓ ALS BARRISEls veïns i les veïnes de València podran decidir de manera directa quines són les inversions que prefereixen que es realitzen en els seus barris. L'Ajuntament ha posat en marxa el procés de consulta ciutadana amb l'objectiu que la ciutadania “s'expresse, participe i s'involucre en la presa de decisions” de la gestió municipal.


El regidor de Participació Ciutadana, Jordi Peris, ha anunciat hui l'obertura de la Consulta Ciutadana per a les Inversions en els Barris, que comença de manera immediata la setmana vinent, amb la constitució dels grups de treball de les Juntes Municipals de Districte, i que obrirà el termini de recepció de propostes a partir del 26 d'este mes.


Tal com l'alcalde, Joan Ribó, anunciara esta mateixa setmana al Consell Social, els Pressupostos Municipals per a 2016 reserven una partida d'inversions de 7 milions d'euros que estaran dedicats específicament perquè siguen els veïns i veïnes de la ciutat “els qui decidisquen les inversions que ells consideren prioritàries”.


“Esta és la primera gran eina que llancem des de la Regidoria –ha explicat el regidor Jordi Peris- i una de les quals va a ser referència en la ciutat. I confiem que va a tindre un gran ressò en tots els districtes de la ciutat”. “Es tracta –ha continuat l'edil- d'anar donant els primers passos per a posar la gestió municipal al servici dels ciutadans, amb l'objectiu que un gran nombre de veïns i veïnes s'expressen, participen i s'involucren en la presa de decisions de les inversions en els barris. Convidem a participar tant en l'elaboració de propostes com en la votació final d’aquelles que siguen triades com a prioritàries”.


UN PROCÉS INNOVADOR


Peris ha definit esta iniciativa com “un procés innovador”, que girarà al voltant de les Juntes Municipals de Districte, “ja que volem potenciar els instruments municipals de participació ciutadana que ja tenim”, ha explicat. Per això, el procés pivotarà al voltant dels grups de treball que es van crear per a tal fi en les Juntes de Districte (els grups d'Urbanisme i Inversions en barris). A partir de la setmana que ve s'obri el treball d'estos grups, des del 16 d'octubre al 25 de novembre, per a planificar tot el treball de consulta.


La fase de presentació de propostes s'obrirà de fet el 26 de novembre. Els veïns podran plantejar els seus suggeriments i propostes, mitjançant un format estandarditzat, directament a través d'una plataforma web que s'habilitarà específicament per a açò. Serà accessible tant per als integrants dels grups, com per a ciutadans individuals i associacions. Este període de recollida de propostes estarà obert del 26 de novembre a l'11 de desembre.


Una vegada arreplegades totes les idees, des del Servici de Participació Ciutadana es farà una primera selecció amb dels projectes, per garantir que es tracte efectivament d'inversions (i no activitats, subvencions, despeses…), que entren dins del marc competencial de l'Ajuntament (és a dir, que no corresponguen a altres administracions públiques), i que estiguen dins dels límits pressupostaris en els quals ens movem. Esta fase s'estendrà entre el 14 de desembre i el 4 de gener.


Després, els projectes seleccionats es retornaran als grups de treball de les Juntes de Districte que faran un exercici de deliberació i priorització dels suggeriments. “Pretenem que confluïsca tota la gent que porta molt de temps treballant als barris (plataformes, associacions de veïns, entitats, ONGs…) i que introduïsquen en el procés eixe coneixement que ells tenen de la realitat dels barris”, ha explicat Jordi Peris.


A continuació, els projectes considerats seran remesos als Servicis Municipals perquè garantisquen la seua viabilitat tècnica i legal, i realitzen una estimació pressupostària del seu cost. Este estudi es realitzarà entre el 18 de gener i el 10 de febrer.


El procés culminarà entre el 22 de febrer i el 4 de març, quan totes les propostes, amb les seues dades i la seua garantia de viabilitat, seran sotmeses a la ciutadania, que votarà per aquelles que considere prioritàries. Els projectes pujaran a una plataforma web, de manera que qualsevol veí o veïna trie el que considere més necessari. Paral·lelament, s'impulsarà una campanya de difusió i comunicació, de manera que la informació arribe a tota la gent.


“Apostem per les inversions en els barris en aquella realitat més propera i quotidiana dels habitants d'esta ciutat –ha manifestat Jordi Peris- Sempre es critica als polítics perquè es passegen pels barris només en els períodes de campanya electoral i després no acudeixen en els següents 4 anys. Però nosaltres pretenem demostrar que anem a estar 4 anys anant quotidianament als barris per a veure les necessitats dels que viuen allí”.


ELS PROJECTES COMENÇARAN A FER-SE REALITAT A PARTIR DEL 4 DE MARÇ


A partir del 4 de març ja estaran decidides les prioritats, per la qual cosa podran començar els treballs d'elaboració de projectes, la seua adjudicació i execució. Tal com ha explicat Peris, s'ha posat eixa data com a màxim “per a tindre marge la resta de l'any per poder portar avant la inversió”.


Pel que fa als criteris de distribució de la partida pressupostària disponible, el regidor ha explicat que es modularan en funció de tres criteris: població, indicadors de caràcter socioeconòmic (com la renda per càpita, per exemple) i l'històric d'inversions prèvies realitzades en eixe districte.


El regidor de Participació, Jordi Peris, ha conclòs expressant “la voluntat de tot l'Equip de Govern Local que esta siga una eina que vaja a més, que s'amplie a altres àrees de la gestió”.

miércoles, 11 de noviembre de 2015

La vida a la Partida de Dalt: Milagros i Juanito

Hui s'ha presentat el projecte Artxiviu al Centre de majors de Campanar. Un projecte molt ambiciós de recuperació de la memòria de l'Horta a través dels seus protagonistes.

Un dels videos singulars d'aquest projecte és el de l'entrevista a Milagros i Juanito veïns de la Partida de Dalt. Autentics ¡¡¡


 
Juanito i Milagros from Artxiviu on Vimeo.

La antigua Fe de Campanar acogerá un centro de salud, otro de especialidades y urgencias 24 horas

Habrá nuevos edificios en la antigua Fe de Campanar sin derribar, de momento, las instalaciones existentes. Así lo ha asegurado la conselleria de Sanidad en la presentación del borrador de proyecto para la antigua Fe de Campanar que incluye la construcción de varios edificios para albergar un centro de salud, un centro de espacialidades y urgencias 24 horas. Ahora bien, la consellera de Sanidad, Carmen Montón, no ha concretado ni el número de edificios ni si alguna de las instalaciones se ubicará en el antiguo hospital Infantil.
Montón ha asegurado que la prioridad del Consell es «construir y no derribar» algo que no se descarta de forma definitiva, sobre todo si se tiene en cuenta que los últimos informes del colegio de Arquitectos indican que sería más factible y económico derribar los edificos emblemáticos „ el pabellón General de 14 pisos, el hospital de Rehabilitación o la Escuela de Enfermería, entre otros„ que reacondicionarlos por el «grave estado de deterioro» en el que se encuentran las instalaciones.
Por ello, desde la Conselleria de Sanidad no descartan el derribo de las construcciones «más dañadas» aunque, de momento, apuestan por levantar nuevas construcciones para dotar de nuevos servicios sanitarios a la antigua Fe de Campanar, una reivindicación histórica de los vecinos de este barrio de Valencia.


domingo, 8 de noviembre de 2015

CICLE DE CINEMA A TRES FORQUES

Els amics del Centre Cultural Tres Forques inicien un cicle de cinema al qual en han convidat a participar.Ací teniu tota la programacio.:

Benvolgudes amigues i benvolguts amics, iniciem amb molta il·lusió una nova activitat: CINEMA a 3F, en col·laboració amb la Universitat de València i concretament amb el Servei de Política Lingüística; des del dia 12 de novembre i cada quinze dies a les 20h tindrem cine de qualitat a la Sala d'Actes del nostre Centre. Farem cine en versió original i subtitulat en valencià.
Entrada lliure fins completar l'aforament: capacitat per a 100 persones assegudes. 
La sala està perfectament preparada i accessible per a persones amb discapacitat. Pantalla gran i projecció en HD.
També estem preparant una programació regular de cinema per a menuts i pensant en ells per als dies de vacances de nadal.
I per al bon temps farem Cinema a la Fresca.
No vos quedeu a casa!

Salut.Per a iniciar el cicle hem seleccionat tres films:

Dijous, 12 de novembre a les 20h

"El meu amic, Mr. Morgan"Títol original: Mr. Morgan's Last Love
Directora: Sandra Nettelbeck
País: Alemanya
Intèrprets: Michael Caine, Gillian Anderson, Clémence Poésy, Justin Kirk, Jane Alexander, Richard Hope, Anne Alvaro
Sinopsi: Des que un dia Pauline, una jove parisenca, li dóna la mà a l'autobús, l'humor del tossut Matthew Morgan, 
un professor de filosofia ja retirat, canvia per complet. Els seus vells peus cansats s'omplen de vitalitat i optimisme.
Versió: VOS
Qualificació: A partir de 7 anys
Durada: 115 min
Data d'estrena: 19/06/2015


Dijous, 26 de novembre a les 20h

" El Nostre últim estiu a Escòcia" 
Títol original:  What We did on Our Holiday
Director: Andy Hamilton, Guy Jenkin
País: Regne Unit
Intèprets: Rosamund Pike, David tennat, Billy Connolly, Celia Imrie, Ben Miller, Emilia Jones...
Sinopsi: Una Família una miqueta excèntrica se'n va a Escòcia a relaxar-se i celebrar 
l'aniversari de l'avi. Els pares de seguida poden comprovar que per mantenir secrets els nens
són un gran perill.
Versió: VOS
Qualificació: Apta per a tots els públics.
Durada: 95 min
Data d'estrena: 29/05//2015


Dijous, 10 de decembre a les 20h

"Sempre Alice"
Títol original: Still Alice
Director: Richard Glattzer, Wash Westmoreland 
País: EEUU
Intèprets: Julianne Moore, Alec Baldwin, Kristen Stewart, Kate Bosworth, Hunter Parrish...
Sinopsi: Alice Howland (Julianne Moore) está orgullosa de la vida que tant esforç li ha costat construir. Als cinquanta, és professora de psicologia cognitiva a Harvard i una experta lingüista de fama mundial, amb un marit exitós i tres fills adults. Quan comença a sentir-se desorientada, un tràgic diagnòstic canvia la seua vida, al temps que la relació amb la família i amb el mon, per a sempre. 
Versió: VOS
Qualificació: Apta per a tots els públics.
Durada: 95 min
Data d'estrena: 29/05//2015

Estem al carrer de Tres Forques, 98 de València.
Transport públic EMT: a la porta mateixa del centre parada 513 (Tres Forques-José Maestre), paren línies 71 i 73 sentit Llum i S. Isidre respectivament;
en front, a la porta del supermercat, parada nº 529 (Tres Forques-Ceramista Ros) paren línies 71 i 73 sentit Universitats i Parreta respectivament.
MetroValència: parades Avda Cid i Nou d'Octubre (a deu minuts caminant)martes, 3 de noviembre de 2015

A CAMPANAR ELS DIMONIS VAN A ESCOLA...

La Colla de dimonis "Els Socarrats" de Campanar ha participat a la XII Festa de Confraternització del Col·legi pùblic de Campanar. Fer festa és fer cultura...AMPA CAMPANAR: XII FIESTA CONFRATERNIZACIÓN -- XII FESTA CONFRAT...: Muchísimas gracias a todas aquellas personas que han colaborado con el AMPA para la organización de esta fiesta, especialmente a todos aqu....